ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބަޙްރައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުން

5 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President and First Lady arrive in Bahrain on a State Visit
05 October 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބަޙްރައިނަށް ވަޑައިގެންފި
5 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު