ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ.ގެ 27 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

25 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ސަރުކާރުން އަޅަމުންގެންދާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކާމިޔާބު ހާސިލުކުރެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President expresses confidence in administration’s economic policies
25 May 2022, Press Release