ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

19 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލަރުން ވަނީ ފާއިތުވި ސާޅީހަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައި ނެތް ތަރައްޤީ މި ސަރުކާރުގައި ކޮނޑޭއަށް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި
19 މޭ 2022, ޚަބަރު
President meets G.A. Kondey Council: Members acknowledge administration’s speedy developmental progress
19 May 2022, Press Release