ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމް.ޑީ އަދި ސީ.އީ.އޯއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

12 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets the MD and CEO of Ooredoo Maldives
12 May 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމް.ޑީ އަދި ސީ.އީ.އޯއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 މޭ 2022, ޚަބަރު