ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދުގެ ބައެއް މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

8 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President discusses concerns with team of fishermen from the south
08 May 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ބައެއް އިސް މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަސްވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި
8 މޭ 2022, ޚަބަރު