Photo Album

President meets with team of fishermen from the southern atolls

08 May 2022

Related Articles

The President discusses concerns with team of fishermen from the south
08 May 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ބައެއް އިސް މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަސްވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި
8 މޭ 2022, ޚަބަރު