ފޮޓޯ އަލްބަމް

އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ބޭއްވި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ބަހުސެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

4 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Astute leadership and private sector support behind Maldives’ tourism sector recovery, says the Vice President
04 May 2022, Press Release
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ރަނގަޅުވުމުގެ ފަހަތުގައި، ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އެއްބާރުލުން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރިކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މޭ 2022, ޚަބަރު