ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ، ލޯފަން ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

16 ޑިސެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލޯފަން ބޭފުޅުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއައްސަވައި ދަތިވާކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
16 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President meets group of visually-impaired and blind people, inquires about concerns
16 December 2021, Press Release