ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްމަރްޙޫމް ޙުސައިން ވަޙީދުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮއިކުރެއްވުން

15 ޑިސެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President signs a book of condolences for the late MP Hussain Waheed
15 December 2021, Press Release
އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ވަޙީދުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސޮއިކުރައްވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު