Photo Album

President signs book of condolences for the late Komandoo MP Hussain Waheed

15 December 2021

Related Articles

President signs a book of condolences for the late MP Hussain Waheed
15 December 2021, Press Release
އަލްމަރްހޫމް ޙުސައިން ވަޙީދުގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސޮއިކުރައްވައިފި
15 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު