ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

22 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Ambassador of Switzerland presents credentials to the President
22 November 2021, Press Release
ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު