Photo Album

New Swiss Ambassador Presents Credentials to the President

22 November 2021

Related Articles

Ambassador of Switzerland presents credentials to the President
22 November 2021, Press Release
ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު