ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހޯރަފުށްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެރަށުގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

19 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ތިލަދުންމަތީގެެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
19 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނައިބު، ހޯރަފުށީގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު މިއަދު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
19 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President inaugurates the road development project in Hoarafushi Island
19 November 2021, Press Release