ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދުބާއީ އެކްސްޕޯ 2020ގައި ހުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޕެވިލިއަންއާ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޕެވިލިއަން ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

27 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President and First Lady visit Palestine Pavilion, Saudi Arabia’s Pavilion and Terra, The Sustainability Pavilion at Dubai Expo 2020
27 October 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދުބާއީ އެކްސްޕޯ 2020ގައި ފަލަސްޠީނުގެ ޕެވިލިއަންއާއި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޕެވިލިއަންއާ އަދި ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ޕެވިލިއަންއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
27 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު