ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުވައްމުލައް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ހޯލު ހުޅުވައިދެއްވުން

27 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޯވިޑްގެ ދަތި ހާލަތުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް ދެއްކީ ސްކޫލްތަކުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
27 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
Schools set the best example during the Covid-19 pandemic – Vice President
27 October 2021, Press Release