ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް އިފްތިތާޙްކޮށް، މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުން

26 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގައި އެންމެ އިސްކަމެއްދެއްވާ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
26 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމުވާ ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްވިޔަސް މި ސަރުކާރުން ނުކޮށް ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
26 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President says strengthening healthcare is one of the top priorities of the government
26 October 2021, Press Release
This government will not neglect even the smallest task that the people value - Vice President
26 October 2021, Press Release