ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޑަރބަން ޑެކްލެރޭޝަންއަށް 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

22 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Our future depends on collective commitment to unify the world despite differences: President
22 September 2021, Press Release
މުސްތަޤްބަލް ބިނާވަނީ ތަފާތުތަކާއެކުވެސް ދުނިޔެ އެއްބައިވަންތަކުރުމުގެ މައްޗަށް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު