ފޮޓޯ އަލްބަމް

67 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ދަރިވަރުން ސިފައިންގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

26 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސިފައިންގެ މީހަކަށް ވުމާއެކު، މަސައްކަތް ކުރަންވީ، ޤައުމީ ބަޠަލުންނާ އެއްހަމައެއްގައި ތިމާގެ ނަން ފެވިގެންދާނެ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ޤައުމަށް ކޮށްދިނުމަށް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
The President appeals to armed forces officials to be strong in their defence of the country and the Islamic faith
26 August 2021, Press Release