Photo Album

The oath taking ceremony of the graduates of 67th basic training course of MNDF

26 August 2021

Related Articles

ސިފައިންގެ މީހަކަށް ވުމާއެކު، މަސައްކަތް ކުރަންވީ، ޤައުމީ ބަޠަލުންނާ އެއްހަމައެއްގައި ތިމާގެ ނަން ފެވިގެންދާނެ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ޤައުމަށް ކޮށްދިނުމަށް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
The President appeals to armed forces officials to be strong in their defence of the country and the Islamic faith
26 August 2021, Press Release