ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަންދޫގެ ތާރީޚީ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

19 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަންދޫ ގެ ބައެއް އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ތަންތަން ބައްލަވައިލައްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President tours historical sites in Vandhoo Island
19 August 2021, Press Release