Photo Album

President tours historic sites on Vandhoo Island

19 August 2021

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަންދޫ ގެ ބައެއް އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ތަންތަން ބައްލަވައިލައްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President tours historical sites in Vandhoo Island
19 August 2021, Press Release