ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިސްލާމިކް ސެންޓަރގައި ކުރިޔައްދާ ކުޑަކުދިންގެ ވެކްސިނޭޝަން ޑްރައިވްއަށް ވަޑައިގަތުން

15 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President visits the Islamic Centre, reviews new Covid-19 vaccination programme for children between ages 12 and 17
15 August 2021, Press Release
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްކުދިންގެ ތެރެއިން 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިންގ ދިނުން މިއަދު ފެށުމާގުޅިގެން ވެކްސިން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ކުރިޔަށްދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯއްދަވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު