Photo Album

President visits the Islamic Centre Children's vaccination drive

15 August 2021

Related Articles

President visits the Islamic Centre, reviews new Covid-19 vaccination programme for children between ages 12 and 17
15 August 2021, Press Release
ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްކުދިންގެ ތެރެއިން 12 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ވެކްސިންގ ދިނުން މިއަދު ފެށުމާގުޅިގެން ވެކްސިން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ކުރިޔަށްދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯއްދަވައިފި
15 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު