ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީދުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ހަނިމާދޫގެ ބައެއ މުއައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަޔްކުރައްވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުން

18 ޖުލައި 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ހަނިމާދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުން ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
18 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު