ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން؛ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

16 ޖުލައި 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް މަތިކުރުމަށް ޚާއްޞާ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ
16 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
President meets Kulhudhuffushi Regional Hospital Management; restates government commitment to improving healthcare
16 July 2021, Press Release