ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ.ގެ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 'ރިހި 25' ފޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް ހަދިޔާކުރެއްވުން

25 އޭޕްރިލް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President presented with MWSC's history book "Rihi 25"
25 April 2021, Press Release
އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ.ގެ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު