Photo Album

Vice President receives “Rihi 25” book written on the history of MWSC

25 April 2021

Related Articles

The Vice President presented with MWSC's history book "Rihi 25"
25 April 2021, Press Release
އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ.ގެ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު