ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

18 މާރިޗު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President and First Lady attend Official Banquet hosted by President of Bangladesh
18 March 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސް ދެއްވި ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
18 މާރިޗު 2021, ޚަބަރު