ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

21 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Saudi Ambassador-Designate to the Maldives Presents Credentials to President
21 December 2020, Press Release
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އައު ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
21 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު