ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔުނިސެފް އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

16 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

UNICEF Resident Representative Pays Farewell Call on President Solih
16 December 2020, Press Release
ޔުނިސެފްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
16 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު