ފޮޓޯ އަލްބަމް

66 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުން ސިފައިންގެ ހުވާކުރުމާއި ބަޑި ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

26 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Military Oath Embodies the Core Values that Soldiers Must Uphold - President
26 November 2020, Press Release