ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް" ހުޅުއްވައިދެއްވުން

17 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިންމު ބަހާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައިވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާ -ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
17 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Our Islamic creed is what binds us together as one nation, says the President
17 November 2020, Press Release