Photo Album

President inaugurates “Kalhuvakaru Mosque”

17 November 2020

Related Articles

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިންމު ބަހާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައިވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ޞައްޙަ ޢަޤީދާ -ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
17 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Our Islamic creed is what binds us together as one nation, says the President
17 November 2020, Press Release