ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވުން

9 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President holds discussions on enhancing medical training in the Maldives
09 November 2020, Press Release