Photo Album

Vice President meets with stakeholders regarding training medical practitioners in the Maldives

09 November 2020

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވާ ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President holds discussions on enhancing medical training in the Maldives
09 November 2020, Press Release