ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ދަ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޖަރނަލް އޮފް ރިސަރޗްގެ ހާއްސަ ޢަދަދު ނެރެދެއްވުން

4 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎ޢިލްމީ ދިރާސާއަކީ އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް މުހިންމު ވަސީލަތެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
4 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Scientific Research is Vital to Development – Vice President
04 November 2020, Press Release