Photo Album

Vice President inaugurates Special Edition of The Maldives National Journal of Research

04 November 2020

Related Articles

‎ޢިލްމީ ދިރާސާއަކީ އެކި ދާއިރާތަކުން ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް މުހިންމު ވަސީލަތެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
4 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Scientific Research is Vital to Development – Vice President
04 November 2020, Press Release