ފޮޓޯ އަލްބަމް

ައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "މޯލްޑިވްސް ވިމެން އިން ޕޮލިސިންގ" އަދި "ޕްރޮޖެކްޓް ގާޑިއަން" އިފްޠިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި

1 ސެޕްޓެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady Inaugurates "Project Guardian" and "Maldives Women in Policing" Initiatives by Maldives Police Service
01 September 2020, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، "މޯލްޑިވްސް ވިމެން އިން ޕޮލިސިންގ" އަދި "ޕްރޮޖެކްޓް ގާޑިއަން" އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވައިފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2020, ޚަބަރު