ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވުން

31 އޮގަސްޓް 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New High Commissioner of Sri Lanka to the Maldives presents Credentials
31 August 2020, Press Release
ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
31 އޮގަސްޓް 2020, ޚަބަރު