ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރުން"ގެ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރެއްވުން

16 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، "ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާ" ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
16 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
Vice President holds stakeholder discussions on key SAP sector 'Dignified Families'
16 July 2020, Press Release