ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، "ސްކިލްސް ފޯރ އަ ރިސިލިއަންޓް ވާރކް ފޯސް" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

15 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލައި، ކުރިމަގާއި މެދު ވިސްނާ ބަޔަކަށްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވައިލައްވައިފި
15 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
Vice President calls upon Maldivian Youth to be attentive and keen learners
15 July 2020, Press Release