Photo Album

Vice President inaugurates the skills for a resilient work force program

15 July 2020

Related Articles

ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލައި، ކުރިމަގާއި މެދު ވިސްނާ ބަޔަކަށްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގޮވައިލައްވައިފި
15 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
Vice President calls upon Maldivian Youth to be attentive and keen learners
15 July 2020, Press Release