ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

9 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President thanks scholars for efforts to promote religious unity during COVID-19
09 July 2020, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކޯވިޑް-19 ގެ ތެރޭގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމަށް ޢިލްމުވެރިން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
9 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު