ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުން

25 ޖޫން 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޢާންމުދަތުރުތަކާއި ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
25 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
President Consults with Stakeholders Regarding Preparations to Reopen Borders
25 June 2020, Press Release