Photo Album

President meets with stakeholders regarding reopening borders

25 June 2020

Related Articles

ޢާންމުދަތުރުތަކާއި ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
25 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
President Consults with Stakeholders Regarding Preparations to Reopen Borders
25 June 2020, Press Release