ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން

23 މާރިޗު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President appoints member to the Elections Commision
23 March 2020, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
23 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު