ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްކަމަށް، އަދި މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން

16 މާރިޗު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްކަމަށް، އަދި މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
16 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
President Appoints new President and member to the Employment Tribunal
16 March 2020, Press Release