ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮރަލް ފެސްޓިވަލް 2020 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

25 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎ކޮރަލް ފެސްޓިވަލްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
President attends the Coral Festival 2020
25 February 2020, Press Release