ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވުން

19 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލަރުންނާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
19 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު
President meets Councillors and institutional representatives of Rinbudhoo Island of Dhaalu Atoll
19 February 2020, Press Release