ފޮޓޯ އަލްބަމް

މާލޭގެ މަގުތައް އަލުން މަރާމާތުކުރަން ފެށުން އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

17 ފެބުރުވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Malé Streetscaping Project will shape a safer more convenient city - President
17 February 2020, Press Release
އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވީ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްނެތި ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި ދިގުދެމިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
17 ފެބުރުވަރީ 2020, ޚަބަރު